Annemarie Welp

fotografie
Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Annemarie Welp fotografie gevestigd te Amersfoort geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64137244, hierna te noemen Annemarie Welp fotografie
1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Annemarie Welp fotografie een overeenkomst heeft. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de klant.
1.3 Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de ruimte van Annemarie Welp fotografie tbv fotografie workshops.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Annemarie Welp fotografie. De overeenkomst komt tot stand bij het inschrijven van een workshop, waarbij de klant heeft verklaard bekend te zijn met de voorwaarde en met de inhoud daarvan akkoord te gaan
2.2 Annemarie Welp fotografie geeft de klant het recht de accommodatie per dagdeel tbv tegen een vergoeding te gebruiken ten tijde van de workshop. Het gebruik en de overeengekomen vergoeding zijn bij de klant bekend.
2.3 Gebruik van de ruimte voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan. De ruimte kan alleen gebruikt worden tbv creatieve workshops, door Annemarie Welp fotografie gegeven.
2.4 Indien klant zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van resterend bedrag.
2.5. Het is verboden in ruimte te roken.

3. Aanmelding

3.1 Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier.
3.2 De inschrijfprocedure houdt stopt zodra de kosten voor de workshop voldaan zijn.

4. Levering/Betaling

4.1 Betalingen dienen te geschieden via betaling van factuur voor aanvang van de (eerste) workshop
4.2 Indien de klant niet voor aanvang van de workshop betaald heeft, is Annemarie Welp fotografie gerechtigd toegang tot de ruimte te ontzeggen.
4.3 Indien de klant in gebreke blijft is Annemarie Welp fotografie gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15{0d3f107e20f730f315e12c05ea33eb05157e4bd361a469c21a1ecc67f28ffeca} van de hoofdsom, te verhogen met de wettelijke rente. Indien de klant in gebreke is aan enige verplichting uit deze overeenkomst te voldoen, heeft Annemarie Welp fotografie onverminderd het voorgaande, het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke overeenkomst te beëindigen.

5. Bijkomende kosten

5.1 Opzettelijk veroorzaakte schade tijdens workshop van de ruimte dient vergoed te worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Annemarie Welp fotografie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door de klant c.q. derden voor schade, hieronder begrepen immateriële schade en bedrijfsschade voortvloeiende uit vertragingen, foutieve berichtgeving, stakingen, technische storingen of plichtsverzuim van een vrijwilliger, beheerder of zaakwaarnemer van Annemarie Welp fotografie. De klant dient zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen van de ruimte, apparatuur, installaties en inrichtingsstukken waarvan u gebruikt maakt. U mag geen enkel onderdeel daarvan veranderen. De klant is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de klant of door degene die met uw toestemming of op uw uitnodiging in het de studio aanwezig zijn.
6.2 Annemarie Welp fotografie is nimmer aansprakelijk te stellen voor vervreemding van de door u beschikbaar gestelde gegevens of materialen.

7. Toepassing / wijziging algemene voorwaarden

7.1 Annemarie Welp fotografie behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijziging zal worden op de website te lezen zijn.
Indien de klant deze wijziging niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken na verzending van het voorstel, schriftelijk aan Annemarie Welp fotografie te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
7.2 Indien de klant niet akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de voorwaarden, zal een eind kunnen stellen aan de overeenkomst.

8. Duur en beëindiging

8.1 De overeenkomst tussen Annemarie Welp fotografie en de klant wordt afgesloten door het voltooien van de inschrijfprocedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
8.2 De overeenkomst tussen Annemarie Welp fotografie en de klant wordt aangegaan voor een periode van de workshop. Na deze workshop vervallen de voorwaarden.
8.5 Annemarie Welp fotografie behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder schriftelijke opzegging, ten alle tijden zonder opgaaf van redenen.
8.6 Annemarie Welp fotografie behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden indien:
• De klant zijn betalingsverplichting niet nakomt;
• Het gedrag van de klant, of het gedrag van iemand in de ruimte van Annemarie Welp fotografie met uw toestemming of op uw uitnodiging, onwettig, frauduleus. lasterlijk of niet verenigbaar is met normaal gebruik.
8.9 De klant stemt ermee in dat Annemarie Welp fotografie alle persoonlijke gegevens waarover Annemarie Welp fotografie beschikt over of met betrekking tot de klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de fotografie workshops.
 

9.Intellectuele eigendom

9.1 Het verstrekte fotografielesmateriaal/cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de fotografieles, het fotografielesmateriaal/cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de fotografieles worden door Annemarie Welp fotografie voorbehouden.

9.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annemarie Welp fotografie is de wederpartij/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte fotografielesmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

9.3 Bij schending van bedoelde intellectuele eigendom komt Annemarie Welp fotografie een vergoeding toe van tenminste 3 maal de door Annemarie Welp fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht Annemarie Welp fotografie te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  

10. Gebruik opnames

10.1 Opnames, zowel beeld als ook geluid als ook de combinatie van beeld en geluid, gemaakt tijdens de fotografielessen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Publicatie van beeldmateriaal zonder enig commercieel belang is toegestaan, mits er geen personen zijn afgebeeld. Staan er wel personen herkenbaar op het beeld dan kan een aanvullende toestemming nodig zijn i.v.m. het portretrecht van de geportretteerde en diens privacy. 

10.2 Opnames, zowel beeld als ook geluid als ook de combinatie van beeld en geluid, gemaakt tijdens de fotografielessen zijn uitsluitend commercieel te gebruiken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annemarie Welp fotografie. Onder commercieel gebruik wordt ook verstaan het opnemen van foto’s in een online of gedrukt portfolio dat (mede) het doel heeft om inkomsten te verwerven dan wel voor acquisitiedoeleinden wordt gebruikt.